Stallingsvoorwaarden

Camper- & Caravanstalling Paradijsweg Meppel

1.TOEPASSELIJKHEID.     LET OP! STALLINGSVOORWAARDEN ZULLEN NOG WORDEN GEWIJZIGD VOOR SEIZOEN 2024 - 2025!! 

a) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Camper- & Caravanstalling Paradijsweg Meppel, als verhuurder van stallingruimte optreedt.

b) Huurder is een ieder die enig object (zijnde caravan, vouwwagen, boot, auto, motor, aanhangwagen, enz.) stalt bij Camper- & Caravanstalling Paradijsweg Meppel.

c) Van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.

d) De stallingovereenkomst tussen Camper- & Caravanstalling Paradijsweg Meppel en de huurder komt tot stand bij enerzijds de voldoening van het volledige huurbedrag én anderzijds het volledig invullen en retourneren van het contract (tevens factuur)  voor het betreffende stallingseizoen door de huurder, waarbij huurder met ondertekening heeft verklaard een exemplaar van de stallingvoorwaarden te hebben ontvangen en waarbij hij heeft verklaard met de inhoud daarvan akkoord te gaan.

e) De stallingovereenkomst kan wederzijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van een maand voor de aanvang van het nieuwe stallingsjaar. Bij gebreke daarvan wordt de stallingovereenkomst stilzwijgend verlengd voor de overeengekomen stallingperiode. Daarbij kunnen aangepaste tarieven van toepassing zijn.

f) 'Camper- en Caravanstalling Paradijsweg Meppel' alsmede 'Stalling Meppel' alsmede 'Caravanstalling Meppel' zijn op 21 mei 2019 bij de Kamer van Koophandel geregistreerde handelsnamen van de uitbater van de hernieuwde stalling (ZTF vastgoed BV, KvK-nr.: 04082667). Deze handelsnamen zijn ingeschreven om een hernieuwde stalling mogelijk te maken en staan nadrukkelijk geheel los van eventuele door derden in het verleden verrichte activiteiten onder vergelijkbare namen. Enige aansprakelijkheid voor die in het verleden door derden verrichte activiteiten wordt op voorhand afgewezen. Deze voorwaarden hebben betrekking op stallingsactiviteiten die na 1 januari 2019 door de hernieuwd opgezette stalling van ZTF vastgoed BV onder één of meerdere van deze geregistreerde handelsnamen worden uitgeoefend.


2.STALLINGSJAAR / OPENINGSTIJDEN / INSCHRIJVING / RESERVERING

a) Het stallingsjaar, tevens enige betaaltijdvak, loopt van 1 oktober tot en met 30 september van ieder jaar. 

b) In de Voorjaars- & Zomerperiode (april tot en met oktober), is de stalling uiterst flexibel bereikbaar: voertuigen kunnen wekelijks (doorgaans op dinsdagavond en zaterdagochtend, echter altijd uitsluitend op afspraak!!) worden gehaald en ook weer worden gebracht.

c) In de Herfst- & Winterperiode, (november tot en met maart), staan voertuigen in principe gestald zonder ophaalmogelijkheid. Echter: 'Camper- en Caravanstalling Paradijsweg' beschikt over een beperkt aantal flexibelere stallingsplekken in meerdere hallen op meerdere locaties, hetgeen winterse flexibiliteit voor een beperkt aantal voertuigen en op aanvraag mogelijk maakt.

d) Er is in principe, want alleen voor zover nodig, sprake van een ophaaldag aan het begin van het vakantieseizoen (in principe de laatste zaterdag van maart) teneinde het halen van gestalde objecten efficiënt te laten plaatsvinden. Huurder ontvangt altijd eerst bericht van exacte datum en tijd. 

e) Voor het gedurende het vakantieseizoen halen en brengen van uw voertuig, op een door u gewenst moment,  maakt u zelf een afspraak via WhatsApp. U krijgt dan te horen wanneer u die week terecht kunt.

f) Mocht huurder in de Herfst- & Winterperiode dringend behoefte hebben aan flexibiliteit dienaangaande, dan dient dat vóór aanvang van stalling gemeld te worden, zodat in uitzonderlijke gevallen gebruik gemaakt kan worden van een flexibele stallingplek. Deze plekken zijn echter zeer beperkt beschikbaar en huurders dienen die wens vroegtijdig en per mail kenbaar te maken aan de stalling. De stalling dient dat bovendien vooraf te bevestigen.

g) Voor zover huurder in de Herfst- & Winterperiode een flexibele stallingplek voor de winterperiode heeft kunnen krijgen, dient huurder een verzoek tot halen of brengen minimaal één week van te voren per WhatsApp of per E-mail te melden aan Camper- & Caravanstalling Paradijsweg Meppel, en dient de stalling een breng- of haalafspraak aan huurder te bevestigen.

h) Tussentijdse bezichtiging in de Herfst- & Winterperiode is uitsluitend mogelijk na een per WhatsApp of per E-mail aangevraagde afspraak.

i) Indien huurder de stalling niet wenst te continueren in een komend seizoen wordt huurder zorgvuldigheidshalve geacht dit zo vroeg mogelijk kenbaar te maken.

j) Aanmelding voor een stallingplek gebeurt door verzending van een E-mail aan de stalling met naam, adres, telefoonnummer en met al uw voertuig- (of object-) gegevens.

k) Een aanmelding wordt in volgorde van ontvangst in behandeling genomen.

L) Van een reservering is sprake indien u een bevestiging van de stalling heeft ontvangen.

m) Van een recht op een stallingplek is pas sprake indien het contract is ondertekend en het stallinggeld is betaald.

n) Het staat de stalling vrij om zonder verdere opgaaf van reden van de reserveringsvolgorde af te wijken en/of een aanvraag te weigeren.


3.GEBODEN, VERBODEN

a) Het is de huurder niet toegestaan zonder toezicht de hallen van Camper- & Caravanstalling Paradijsweg Meppel te betreden en/of het object zonder begeleiding van de stalling in- of uit te rijden, dan wel te verplaatsen binnen de stallingruimte. Elk transport binnen de hallen gebeurt uitsluitend door of op directe aanwijzing van de beheerder. Dit ter voorkoming van schade aan uw of andermans voertuig.

b) Het is de huurder niet toegestaan de stallingplaatsen aan derden geheel of gedeeltelijk, op enigerlei wijze in gebruik te geven of door te verhuren.

c) De huurder dient gasflessen, jerrycans met brandbare of explosieve stoffen uit het object te verwijderen alvorens deze in de stalling worden geplaatst. Elektrische systemen dienen uitgeschakeld te worden. Accuklemmen dienen losgekoppeld te worden. Accu's dienen voor zover mogelijk thuis te worden opgeslagen / opgeladen. Dit i.v.m. onderhoud en brandgevaar. Ook indien u uw accu laat opladen door de stalling is dat geen garantie tegen leegloop en/of schade aan uw accu. De stalling accepteert daar geen verantwoordelijkheid voor.

d) Het is de huurder niet toegestaan het object immobiel te maken door het verwijderen van wielen enz.

e) Voertuigen dienen volledig te worden afgesloten! Sleutels van uw voertuig dient u in eigen beheer te houden (dus sleutels mogen niet worden afgeven of worden achterlaten in de stalling).

f) Waardevolle spullen dienen zo veel mogelijk uit het voertuig te worden gehaald.

g) Om enige (zeer beperkte) manoeuvreerbaarheid mogelijk te maken dient u de voorwielen van uw voertuig recht te zetten.

h) Het is verboden in de stallingruimte te roken.

i) Het is verboden in de stallingruimte onderhoudswerkzaamheden te verrichten.

j) Eventuele lekkage van vloeistoffen dient onmiddellijk te worden gemeld zodat de beheerder passende matregelen kan nemen ter voorkoming van (bodem-)vervuiling.

k) De stallingruimte is onverwarmd! Bij strenge vorst dient u daar rekening mee te houden.

l) Indien u gaat verhuizen, dient u uw nieuwe adres tijdig door te geven aan Camper- & Caravanstalling Paradijsweg Meppel. Zorg dat u bereikbaar bent en blijft s.v.p.!

4.AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

a) Camper- & Caravanstalling Paradijsweg Meppel neemt die voorzorgsmaatregelen die redelijkerwijs nodig zijn ter voorkoming van schade, verlies of diefstal van een object. Daaronder vallen toegangspoorten; camera- & alarmsystemen die zijn aangesloten op een alarmcentrale; regelmatige controles; enzovoort.

b) De stalling is net zoals andere stallingen echter nadrukkelijk een "Eigen Risico Stalling" en kan nooit aansprakelijk worden gesteld door u of door uw verzekeringsmaatschappij voor schade welke direct of indirect is ontstaan aan uw gestalde object door bijvoorbeeld verlies of diefstal; pand-, brand- en/of stormschade; of door welke andere directe of indirecte oorzaak dan ook. Stalling geschiedt dus geheel op uw eigen risico.

c) Huurder is dan ook verplicht zelf het stallingobject All Risk te verzekeren. Afwijking van deze bepaling is voor eigen risico van de staller.

d) Huurder is zelf aansprakelijk voor alle schade die ontstaat door toedoen of nalatigheid van zichzelf, gezinsleden, personeelsleden of zijn gasten, aan uw of andermans eigendommen.

e) Betreden van de stallingruimte of het parkeerterrein geschiedt op eigen risico.

f) Huurder dient de juiste voertuigpapieren te hebben en dient die op eerste verzoek te tonen.

g) Objecten die op verzoek van huurder of als gevolg van wanbetaling buiten de stalling-ruimte zijn gebracht om te worden opgehaald staan daar voor eigen risico van de huurder.

5.BETALINGEN

a) Bij aanvang van het stallingsjaar en/of vóórdat uw voertuig gestald wordt, dient de verschuldigde jaarhuur te zijn ontvangen door Camper- & Caravanstalling Paradijsweg Meppel.

b) De voor het komende seizoen gehanteerde stalingstarieven worden kenbaar gemaakt op de website.

c) Tarieven zijn of vast of gelden per strekkende meter, afgerond op een halve meter naar boven. Er is een minimum tarief van toepassing.

d) De lengte van een object betreft de gehele lengte van het voertuig inclusief toebehoren zoals fietsenrekken, enzovoort. Deze lengte wordt op halve meters naar boven afgerond.

e) Een factuur wordt verstrekt. Betaalgegevens staan vermeld op de factuur. Het kenteken van het gestalde object dient als factuurnummer.

f) Indien de huurder, na daartoe te zijn aangemaand, desondanks toch niet tijdig betaalt, wordt hij geacht niet langer te willen huren. Voor zover het gestalde al in de hallen aanwezig is, heeft Camper- & Caravanstalling Paradijsweg Meppel het recht het gestalde uit de hallen te verwijderen en op de openbare weg te plaatsen. Huurder zal van dat voornemen per aangetekend schrijven op de hoogte gesteld worden. Eventuele bijkomende kosten zullen in rekening worden gebracht bij huurder.

g) Voor zover er sprake zou zijn van achterstalligheid in huurbetaling, heeft Camper- & Caravanstalling Paradijsweg Meppel tevens het recht het object onder zich te houden totdat het aan de stalling verschuldigde geheel door de huurder is voldaan.

h) Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten kunnen door Camper- & Caravanstalling Paradijsweg Meppel op de huurder verhaald worden.

i) Om te voorkomen dat een stallingplek verloren gaat, is restitutie van huur niet mogelijk. Slechts bij hoge uitzondering (en vooraf per mail aan huurder bevestigd) kan daarvan worden afgeweken.

j) De huur van de stallingruimte is uitsluitend met schriftelijke toestemming van Camper- & Caravanstalling Paradijsweg Meppel aan een derde overdraagbaar indien de huurder zijn object tijdens het stallingsjaar verkoopt en de nieuwe huurder de dan geldende huurvoorwaarden accepteert.

k) Indien het gestalde object wordt vervangen door een kleiner object, leidt dit niet tot een recht op gedeeltelijke terugbetaling van de huur. U dient dit wel door te geven aan de administratie van Camper- & Caravanstalling Paradijsweg Meppel ter bepaling van de huur van het daarop volgende jaar.

l) Camper- & Caravanstalling Paradijsweg Meppel heeft het recht de huur jaarlijks aan te passen. De stalling zal huurders daarvan ruim voor aanvang van het seizoen in kennis stellen.

6.LOCATIES EN CONTACTGEGEVENS:

a) De stalling beschikt over meerdere hallen op meerdere plaatsen. Deze voorwaarden hebben betrekking op alle locaties.

b) Het vestigingsadres (hoofd-locatie) van de stallingruimte is: Paradijsweg (6A &) 7 te Meppel.

c) Voor zover een object op een afwijkende locatie wordt gestald, gebeurt dit in goed overleg met huurder.

d) Voor overige contactgegevens (E-mailadres / postadres / telefoonnummer / enz.) wordt verwezen naar de website.

7.GESCHILLEN

a) Vragen en/of opmerkingen kunnen zoveel mogelijk via WhatsApp of per E-mail worden gesteld. De website bevat tevens een contactformulier dat voor dat doel kan worden gebruikt.

b) Uitgangspunt is dat eventuele geschillen zoveel mogelijk in goed overleg worden opgelost.

c) Afspraken worden altijd schriftelijk of per mail bevestigd. Nooit kan een beroep worden gedaan op mondelinge afspraken.

d) Op de stallingovereenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.